Privacy

AVG-Verklaring Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor 

 1. Vrienden (Donateurs van Stichting Vrienden van het NSK)
 2. Relaties (zakelijke en artistieke partners)
 3. Oud-deelnemers

Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: Vrienden, relaties en oud-deelnemers. In deze privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we verwerken en op welke manier we dat doen. 

1. Vrienden

Welke gegevens?

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • rekeningnummer

Waarom?
Zodat we uw donatie kunnen verwerken, om contact op te nemen,  om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en om uw CD-bestellingen te adresseren. 

Hoe lang?
Tot maximaal 1 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap. (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht).

2. Relaties

Artistieke en zakelijke partners 
Hieronder rekenen we dirigenten, oud-dirigenten en sollicitanten. 

Welke gegevens?

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres

Waarom?
Zodat we u voor eventuele samenwerkingen kunnen benaderen. 

Hoe lang?
Voor maximaal 10 jaar.

3. Oud-deelnemers

Welke gegevens?

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • jaar van deelname

Waarom?
Zodat we u voor alumni-projecten kunnen benaderen. 

Hoe lang?
Maximaal 10 jaar 

Hoe verwerken we uw gegevens?

Delen met derden

Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Overigens nemen we nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, als die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris_ab@nskk.nl. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

Tot slot wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Kamerkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via secretaris_ab@nskk.nl.

Tot slot: wijzigingen in privacybeleid. We stellen mensen alleen op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid (of deze verklaring) als die op hen van toepassing zijn. Als wij onze ledenadministratie bijvoorbeeld anders inrichten, stellen we een abonnee daar niet van op de hoogte.

Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn altijd bereikbaar via secretaris_ab@nskk.nl.

Back To Top